Vaikuttavaa ympäristötyötä

Suomen Suoramainonta Oy on osa mediakonserni Keskisuomalaista. Olemme Suomen Suoramainonnassa sitoutuneet emokonsernin päästöleikkaustavoitteisiin, joiden mukaisesti SSM tulee olemaan omien päästöjensä osalta hiilineutraali ja vähennämme epäsuoria päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 hiilijalanjäljestämme 14 prosenttia muodostui omista suorista päästöistä, 12 prosenttia ostetun energian päästöistä ja 74 prosenttia arvoketjujen epäsuorista päästöistä. Jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Myöskään energiankulutus ei ole kuljetusliiketoiminnassa merkittävässä roolissa. Suomen Suoramainonnan sähkösopimuksia siirretään kuitenkin vihreän sähkön piiriin asteittain - aina, kun se on sopimusteknisesti mahdollista.

Osa Suomen Suoramainonnan omasta jakelukalustosta uusittiin vuoden 2022 aikana vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin sekä vuoden 2025 alusta siirrymme biodieselin käyttöön. Kaluston uusimista jatketaan myös tulevina vuosina.

Suomen Suoramainonta Oy:n päästöjen laskentakaavio

Hiilijalanjäljen kompensoiminen

Vuodesta 2023 lähtien Suomen Suoramainonta tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta kompensoida hiilijalanjälkeään yhteistyössä kumppanien kanssa. Vuoden 2024 alusta SSM:n myymän jakelun hiilijalanjälki on aina kompensoitu. Kompensaatiolla tuetaan suomalaisten metsien lannoitusta puuston lisäisen kasvun luomiseksi sekä kuntien joutomaiden ja turvetuotannosta poistettujen soiden metsittämistä.

Kompensaatiokumppanimme:

Etsiessämme kompensaatiokumppaneita hiilijalanjälkemme neutralisoimiseksi, esiin nousi muutama vaatimus. Haluamme nähdä kumppaneidemme toimenpiteiden ja vaikutusten olevan Suomessa, joten kotimaisuus koettiin tärkeäksi seikaksi. 

Toimenpiteiden tulee myös tuottaa aitoa lisäystä hiilensidontaan. Lisäksi näiden kompensaatioyksiköiden jäljitettävyys tulee olla suoraan kohteeseen saakka ja että hiilensidonnassa pysytään sovitun mukaisesti.

GreenCarbon

​Lue lisää https://greencarbon.fi

 

 • GreenCarbonilla on standardin ISO 14064 mukaiset hankkeet
 • Lannoituksella saadaan aitoa lisäistä kasvua puustolle, jotta hiiltä saadaan sidottua nopeammin
 • Toiminnan laatua ja standardin noudattamista valvotaan ulkoisen auditoijan puolesta

 

Taimiteko

Lue lisää https://www.taimiteko.fi

 

 

 • Taimiteolla metsitetään turvesoita, jotta luontaisesti hitaasti metsittyvät suot muuttuvat hiilinieluiksi
 • Taimiteolla on yhteistyössä Luontokeskuksen (LUKE) kanssa luotu malli
 • Taimiteko työllistää nuoria turvesoiden istutustyössä

 

Puuni Oy

Lue lisää https://puuni.fi

 

 

 • Puunilla metsitetään kuntien omistamia turvesoita ja joutomaita, jotka eivät luontaisesti metsity. He myös työllistävät samalla paikallisia istutustöissään
 • Metsitys luo joutomaille monimuotoista metsää, johon on täysi läpinäkyvyys digitaalisen sertifikaatin kautta, josta myös kompensoidun hiilidioksidin määrä selviää
 • Hiilinielujen sopimukset kuntien kanssa ovat vähintään 100 vuotta


 

Suomen Suoramainonta huomioi toimintansa mahdolliset ympäristöriskit:                                                                               

 • Ympäristölakien noudattaminen
 • Ympäristölainsäädännön kehityksen jatkuva seuranta
 • Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätys
 • Jakelun toteutus pääasiallisesti jalan/polkupyörällä
 • Kohdennettu jakelu
 • Jatkuva talousmäärien päivitys
 • Autolla ajot täydellä kuormituksella
 • Kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • Jakeluajot toteutetaan muina kuin ruuhka-aikoina
 • Kannattaminen taloudelliseen ajotapaan ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
 • Ajokaluston säännöllinen huolto suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti
 • Ajoneuvojen määräaikaiset tarkastukset mm. rengaspaineet, nesteet

Jakelu pääosin jalkaisin tai polkupyörällä

Jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Jakelutyön kuntoa ja terveyttä edistävät vaikutukset ovat lisäksi kansantaloudellisesti hyödyllinen asia.

 

Oikeat talousmäärät, vähemmän hukkakappaleita

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee päivittäin mm. uusia asuinalueita valmistuu, kesälomalle lähtevä saattaa laittaa mainoskiellon tai joululahjahankintoja miettivä ottaa mainoskieltonsa pois. SSM yritykset seuraavat jatkuvasti jakeluun kuuluvien talouksien määriä. Merkittävät muutokset ja oikeat kappalemäärät ilmoitetaan asiakkaille painotilausta varten. Näin voidaan välttyä tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta sekä kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.